Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het forum en de website Pinguintech.nl (hierna: “site”). We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. We adviseren de gebruiker om de algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de gebruiker na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de site wordt hij geacht de gewijzigde algemene voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die je onverhoopt mocht lijden door het gebruik of onbereikbaar zijn van de site.

1. Licentie
Door het plaatsen van materiaal (waaronder forumberichten) op de site verleent de gebruiker aan Pinguintech.nl een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende licentie voor het publiceren daarvan op de site.

2. Forumaccount
De inloggegevens van forumaccounts zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De gebruiker is geheel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat via zijn of haar account op de site wordt geplaatst.

Er is per gebruiker niet meer dan één (1) account toegestaan. We behouden ons het recht voor om een aanvraag voor een account te weigeren. Het is de gebruiker niet toegestaan om een account aan te vragen of te beheren nadat de aanvraag voor account eerder is geweigerd of nadat het account van de gebruiker na registratie is opgeheven.

3. Forumregels
We verwachten dat je je aan de Nederlandse wet houdt. We willen het forum graag overzichtelijk en gezellig houden. Het is de gebruiker niet toegestaan om de volgende zaken op het forum te plaatsen of via het berichtensysteem op het forum te versturen: smadelijke, haatzaaiende, pornografische, privacyschendende of anderszins ongepaste reacties, persoonlijke aanvallen, powerposts, referral-links, promotie, reclame en off-topic berichten. Verder dien je enkel bijdragen te plaatsen die je zelf hebt gemaakt of wanneer je toestemming hebt van de maker. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van bijdragen die niet zijn toegestaan. Op ons forum kunnen we aanvullende beleidsregels stellen.

We behouden ons het recht voor om bijdragen aan te passen of te verwijderen. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden en/of het negeren van één of meerdere waarschuwingen van het beheer kunnen we sancties treffen zoals het ontzeggen van toegang tot de site voor bepaalde of onbepaalde tijd en/of het opheffen van het account.

4. Spamverbod
Het gebruik van de site door gebruiker mag slechts een particulier doel dienen. Het is de gebruiker verboden om iedere vorm van commerciële communicatie (waaronder begrepen het direct of indirect promoten van producten en/of diensten) te initiëren door middel van Pinguintech.nl, het Pinguintech.nl forum, het berichtensysteem op het forum of anderszins met gebruikers.

Indien de gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met dit spamverbod verbeurt de gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

5. Vrijwaring
De gebruiker zal Pinguintech.nl volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de site door de gebruiker.

6. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de Nederlandse rechter.